Kulgam Pincodes by localities

NoLocalities/VillagesPost officePincode
1

Damjan

Vessu B.O192221
2

Yamrach

Yaripora S.O192232
3

Sofipora

Khigogipora B.O192232
4

Gopal Pora

Gopalpora B.O193303
5

Hairardi

Brinal Lamar B.O192221
6

Bon Khadipora

Kulgam S.O192231
7

Gadhanjipora

Awantipora S.O192122
8

Arwani

Kulgam S.O192231
9

Chater Gam

Kulgam S.O192231
10

Autoo

Arrah B.O192231
11

Akipora

Khigogipora B.O192232
12

Surat Khalsa

Kulgam S.O192231
13

Waltengo

Kund B.O192221
14

Gopal Pora

Kulgam S.O192231
15

Dangerpora

Awantipora S.O192122
16

Brazlo Jagir

Kulgam S.O192231
17

Hawasah

Kulgam S.O192231
18

Chandergi

Kulgam S.O192231
19

Kharbrari

Bugam B.O192232
20

Matibugh

Yaripora S.O192232
21

Checki Rajwali

Vessu B.O192221
22

Kulgam

Kulgam S.O192231
23

Hassanpora

Arwani B.O192124
24

Iamrach

Kulgam S.O192231
25

Manchu

Kulgam S.O192231
26

Har Wath

Kulgam S.O192231
27

Wavdipora

M/gufan B.O192232
28

Kheejogipora

Khigogipora B.O192232
29

Nowpora

Kulgam S.O192231
30

Gamadoora

Kaprin B.O192212
31

Mangal Pora

Kulgam S.O192231
32

Okey

Kulgam S.O192231
33

Nila

Akhal B.O191202
34

Now Pora Kher Pora

Kulgam S.O192231
35

Derapora

M/gufan B.O192232
36

Dassand

Noonmai B.O192232
37

Kaprin

Kaprin B.O192212
38

Bata Pora

Kulgam S.O192231
39

Laram Jangi Pora

Vanpoh B.O192101
40

Sonigam

Kulgam S.O192231
41

Wedoomashi Pora

Kulgam S.O192231
42

Arigutnoo

Chambgund B.O192231
43

Amnu

Kulgam S.O192231
44

Checkibotu

Aharbal B.O192233
45

Peth Khandi-Pora

Kulgam S.O192231
46

Kaladrung

Demidulla B.O192232
47

Shurat

Kulgam S.O192231
48

Chana Pora

Kulgam S.O192231
49

Chimmer

Kulgam S.O192231
50

Watto

Nasnoor B.O192233
51

Trubji

Kulgam S.O192231
52

Boh

D K Marg B.O192233
53

Agru

Kilam Bazgam B.O192231
54

Kanchlu

Ashmuji B.O192231
55

Kapran

Kapran B.O192231
56

Mirwani

Manzgam B.O192233
57

Ashmji Khalsa

Ashmuji B.O192231
58

Kaprin

Gopalpora B.O192233
59

Chak Wazoo

Kulgam S.O192231
60

Nagnad

Kulgam S.O192231
61

Nillow

Kulgam S.O192231
62

Nandimarg

Nandimarg B.O192233
63

Dodar Koot

Arrah B.O192231
64

Chandimulla

Khuri Bata Pora B.O192233
65

Hee Pora

Kulgam S.O192231
66

Srundoo

Kulgam S.O192231
67

Parigam Check

Kulgam S.O192231
68

Nandigam

Nandigam B.O193303
69

Kharman Ganish

Kulgam S.O192231
70

Singore

Khuri Bata Pora B.O192233
71

Largo Ramahama

Kulgam S.O192231
72

Tamiloo

Kulgam S.O192231
73

Woran Hall

Kulgam S.O192231
74

Forah

Bumthan B.O192221
75

Zaban Mutipora

Noonmai B.O192232
76

Trigam

Tarigam B.O192232
77

Nawa Bal

Kulgam S.O192231
78

Lammer

Brinal Lamar B.O192221
79

Chachmolla

Kulgam S.O192231
80

Monuments

Awantipora S.O192122
81

Audi Pora

Kulgam S.O192231
82

Checkpora

Kulgam S.O192231
83

Banimulla

Kulgam S.O192231
84

Amar Bugh

M/gufan B.O192232
85

Thathoo

Kulgam S.O192231
86

Banghall

Sopat B.O192221
87

Hamzeh Pora

Kulgam S.O192231
88

Islamic University of Science

Awantipora S.O192122
89

Bumbrath

Kulgam S.O192231
90

Kahrot Khalsa

Kulgam S.O192231
91

Chandrgee

Kulgam S.O192231
92

Kokergund

Yaripora S.O192232
93

Munad

M/gufan B.O192232
94

Gooddaghor

Brinal Lamar B.O192221
95

Laro Khalsa

Kulgam S.O192231
96

Arwani

Arwani B.O192124
97

Jadipora

Kulgam S.O192231
98

Manigam

Kulgam S.O192231
99

Kachalallan

Kulgam S.O192231
100

Yari Pora

Yaripora S.O192232
101

Manchwa

M/gufan B.O192232
102

Pahlu

Kulgam S.O192231
103

Hergiwas

Kaprin B.O192212
104

Marg Bal

Kulgam S.O192231
105

Pambi

Kulgam S.O192231
106

Khrewan Lasi Pora

Vanpoh B.O192101
107

Pahaloo

Pahaloo B.O192231
108

Guffan

M/gufan B.O192232
109

Frisal

Frisal B.O192232
110

Nowgam Nud

Kaprin B.O192212
111

Areh

Kulgam S.O192231
112

Sopat Tangpora

Khanabal S.O192101
113

Mah

Kulgam S.O192231
114

Ashmuji Jagir

Ashmuji B.O192231
115

Antoo (Ahutoo )

Kulgam S.O192231
116

Dapher

Chimar B.O192233
117

Poni Pora

Kulgam S.O192231
118

Nadimarg

Yaripora S.O192232
119

Subhan Pahari

Kulgam S.O192231
120

Chuian

Kulgam S.O192231
121

Dandward

Kulgam S.O192231
122

Yarikhan

Nandimarg B.O192233
123

Vokey

Vokey B.O192231
124

D.K Marg

D K Marg B.O192233
125

Asthal

Guddar B.O192231
126

Kanchwa

Kulgam S.O192231
127

Kelam Bozgam

Kulgam S.O192231
128

Mori

Aharbal B.O192233
129

Bata Pora Zana Pora

Chambgund B.O192231
130

Lisar Pora

Manzgam B.O192233
131

Cheneh Gam

Kulgam S.O192231
132

Narseng Pora

Kulgam S.O192231
133

Orial

Kulgam S.O192231
134

Raiwattan

Nasnoor B.O192233
135

Forest Block

Kulgam S.O192231
136

Dhurhama

Manzgam B.O192233
137

Herdumand Gori

Kulgam S.O192231
138

Such

Kulgam S.O192231
139

Peth Khandipora

Kulgam S.O192231
140

Nasnoor

Nasnoor B.O193303
141

Likhdi Pora

Kulgam S.O192231
142

Tengdam

D K Marg B.O192233
143

Vanpoh

Vanpoh B.O192101
144

Tentri Pora

Kulgam S.O192231
145

Amano

Kulgam S.O192231
146

Qazigund

Qazigund S.O192221
147

Damidullah

Demidulla B.O192232
148

Now Pora Chalend

Kulgam S.O192231
149

Pach Gam

Kund B.O192221
150

Churath

Kulgam S.O192231
151

R.B Floor Mills

Awantipora S.O192122
152

Awgam

Kulgam S.O192231
153

Daderkot

Kulgam S.O192231
154

Begam

Kulgam S.O192231
155

Behibagh

Behibagh B.O192232
156

Zeipora Devsar

Kulgam S.O192231
157

Beri Gam

Sopat B.O192221
158

Kachohalan

Arrah B.O192231
159

Kalipora

Arwani B.O192124
160

Chera Hama

Kulgam S.O192231
161

Kemo Mashigam Jagir

Kulgam S.O192231
162

Chatri Pora

Kulgam S.O192231
163

Negedraged (Sempora)

Behibagh B.O192232
164

Zazripora

Bugam B.O192232
165

Hakra Dan

Kund B.O192221
166

Lirow

Kulgam S.O192231
167

Kharapora

Arwani B.O192124
168

Kakran

Kulgam S.O192231
169

Mirhama

Mirhama B.O192231
170

Kahrot Jagir

Kulgam S.O192231
171

Badimarg

M/gufan B.O192232
172

Peth Kadharpora

Katrasoo B.O192232
173

Pariwan

Kulgam S.O192231
174

Chohan

Kaprin B.O192212
175

Nandimarg

Kulgam S.O192231
176

Rewtan

Kulgam S.O192231
177

Khudwani

Quimoh B.O192101
178

Pala Pora

Kulgam S.O192231
179

Seh Pora

Kulgam S.O192231
180

H.S bugh

Yaripora S.O192232
181

Gund Pervash

M/gufan B.O192232
182

Susakhudan

Kaprin B.O192212
183

Ashmuji Jagu

Kulgam S.O192231
184

Damhal Hanji Pora

Damhal Hanji Pora S.O192233
185

Makanpora

Kulgam S.O192231
186

Audora

Kulgam S.O192231
187

Ashmuji Khalsa

Kulgam S.O192231
188

Gadihama

D K Marg B.O192233
189

Qasba Khul

Kulgam S.O192231
190

Sempora

Behibagh B.O192232
191

Tarigam Devbugh

Kulgam S.O192231
192

Dadipora

Kulgam S.O192231
193

Gund Nasir

Kulgam S.O192231
194

Chimar

Chimar B.O192233
195

Wanpora

Kulgam S.O192231
196

Gojjerdhar

Manzgam B.O192233
197

Awil

Kulgam S.O192231
198

Khi Jogi Pora

Kulgam S.O192231
199

Khah Gund

Kulgam S.O192231
200

Nagam

D K Marg B.O192233
201

Boh

Kulgam S.O192231
202

Sail Khain

D K Marg B.O192233
203

Dadi Pora Jagir

Kulgam S.O192231
204

Nellow

Nellow B.O192231
205

Palno Pandith Pora

Kulgam S.O192231
206

Reshipora

Ahmedabad B.O192233
207

Gasi Rania

Chambgund B.O192231
208

Gopalpora

D K Marg B.O192233
209

Kanji Gund

Kulgam S.O192231
210

Surat Jagir

Kulgam S.O192231
211

Ratnipora

Ratnipora B.O192231
212

Khull

Khull B.O193303
213

Logopora

Kulgam S.O192231
214

Asnur

Kulgam S.O192231
215

Faisal Colony

Awantipora S.O192122
216

Wazirpora

Kulgam S.O192231
217

Bagh Wan Poh

Kulgam S.O192231
218

Arward

Brinal Lamar B.O192221
219

Kanjikullan

Yaripora S.O192232
220

Ogam

Kulgam S.O192231
221

Sopat Tougpora

Sopat B.O192221
222

Damhal Hanji Pora

Kulgam S.O192231
223

Bilal Colony

Awantipora S.O192122
224

Awhotoo

Kulgam S.O192231
225

Dano Kandi Marag

Kulgam S.O192231
226

Brazlo

Buchroo B.O192231
227

Brihard

Yaripora S.O192232
228

Zongal Pora

Kulgam S.O192231
229

Gundipora

Sopat B.O192221
230

Kala Pora

Kulgam S.O192231
231

Nowpora

Arwani B.O192124
232

Damichekoo

Kulgam S.O192231
233

Kemo Mashigam Khalsa

Kulgam S.O192231
234

Chehlan

Kulgam S.O192231
235

Paljan

Tarigam B.O192232
236

Behbrada

Yaripora S.O192232
237

hallon

Brinal Lamar B.O192221
238

Malwan

Kulgam S.O192231
239

Momar Danji

Arwani B.O192124
240

Karaloo

Kulgam S.O192231
241

Mutalhama

Kulgam S.O192231
242

Kaimoh

Kulgam S.O192231
243

Balsoo

Bugam B.O192232
244

Ramgarh

Bugam B.O192232
245

Reshipora

Kaprin B.O192212
246

Nani Bugh

Kulgam S.O192231
247

Ringat

Kulgam S.O192231
248

Lali Pora Mala Pora

Vanpoh B.O192101
249

Samnoo

Kulgam S.O192231
250

Shuch

Kulgam S.O192231
251

Palnoo Pandith pora

Noonmai B.O192232
252

Jogipora

Khigogipora B.O192232
253

Khah Dar

Kaprin B.O192212
254

Manzgam

Manzgam B.O193303
255

Malpora Brawari

Kulgam S.O192231
256

Dhanipora

Nandimarg B.O192233
257

Manzgam

Gadipora B.O192231
258

Badroo

Demidulla B.O192232
259

Bachroo

Kulgam S.O192231
260

Badru

Buchroo B.O192231
261

Galwal Pora

Manzgam B.O192233
262

Shagan Pora

Kulgam S.O192231
263

Sonigam Payan

Tarigam B.O192232
264

Tengam

Kulgam S.O192231
265

Hangal Boch

Kulgam S.O192231
266

Gundi Pora

Gadipora B.O192231
267

Dangerpora

Khuri Bata Pora B.O192233
268

Yari Khah

Kulgam S.O192231
269

Gujjarpora

Khull B.O192233
270

Batsurgam

Kulgam S.O192231
271

Khuri Bata Pora Jagir

Kulgam S.O192231
272

Kojar

Kulgam S.O192231
273

Seer Marg

D K Marg B.O192233
274

Chaki Hanjan

Kulgam S.O192231
275

Adijan

D K Marg B.O192233
276

Dasen

Kulgam S.O192231
277

Nihama

Kulgam S.O192231
278

Qasba Devsar

Kulgam S.O192231
279

Watigam

Khuri Bata Pora B.O192233
280

Gass Raina

Kulgam S.O192231
281

Khokerhama

D K Marg B.O192233
282

Kanji Kol

Kulgam S.O192231
283

Tarigam Devsar

Kulgam S.O192231
284

Shere Pora

Kulgam S.O192231
285

Hanji Pora

Vessu B.O192221
286

Badigah Lalan

Kulgam S.O192231
287

Kandizal

Awantipora S.O192122
288

Moman Dangit Pora

Kulgam S.O192231
289

Ban Ghee

Kulgam S.O192231
290

Bonibhot

Brinal Lamar B.O192221
291

Khandipora

Katrasoo B.O192232
292

Paranhal

Guddar B.O192231
293

Veesu Bo

Vessu B.O192221
294

Danew

Kulgam S.O192231
295

Booh

Awantipora S.O192122
296

Bata Pora Anantnag

Kulgam S.O192231
297

Domchaku

Kulgam S.O192231
298

Bugam

Kilam Bazgam B.O192231
299

Check Yamrachi

Yaripora S.O192232
300

Bsoigam

Katrasoo B.O192232
301

Nigeen Pora

Kund B.O192221
302

Kanipora

Kanipora B.O192231
303

Veeri

Veeri B.O192124
304

Domdolla Tanjan

Kulgam S.O192231
305

Kharwat Khalsa

Kulgam S.O192231
306

Chogal Pora

Kulgam S.O192231
307

Ponilora

Bugam B.O192232
308

Brazloo Pachankhar

Tarigam B.O192232
309

HapatNard

Brinal Lamar B.O192221
310

Modergam

Kulgam S.O192231
311

Gandpal

Arwani B.O192124
312

Khar Brari

Kulgam S.O192231
313

Nilwa

Kulgam S.O192231
314

Khalt Pora

Kulgam S.O192231
315

Naie Hanjan

Behibagh B.O192232
316

Tengabal

Frisal B.O192232
317

Kharpora

Kaprin B.O192212
318

Naw Wathu

Kulgam S.O192231
319

Shamsi Pora

Kulgam S.O192231
320

Red Wana

Quimoh B.O192101
321

Shalwan Pora

Kulgam S.O192231
322

Tazi Pora

Arrah B.O192231
323

Shulipora

Katrasoo B.O192232
324

Katrusoo

Katrasoo B.O192232
325

Tang Bal

Kulgam S.O192231
326

Mohmad Pora

Kulgam S.O192231
327

Gopalpora

Gopalpora B.O192233
328

Mogal Bagh

Kulgam S.O192231
329

Buxargam

Katrasoo B.O192232
330

Bata Pora Vailoo

Kulgam S.O192231
331

Balso

Kulgam S.O192231
332

Kawpaker

Nasnoor B.O192233
333

Shali Pora

Kulgam S.O192231
334

Sursona

M/gufan B.O192232
335

Vari Har

Kulgam S.O192231
336

Hassan Pora Bagh

Kulgam S.O192231
337

Hardu Hanger

Kulgam S.O192231
338

Gujjar Basti

Khuri Bata Pora B.O192233
339

Yari Pora

Kulgam S.O192231
340

Kaprin

D K Marg B.O192233
341

Brazaloo

Kulgam S.O192231
342

Kilam

Kilam Bazgam B.O192231
343

Mir Wani

Kulgam S.O192231
344

Aharbal

Aharbal B.O192233
345

Chansar

Kulgam S.O192231
346

Guruwatteru

Aharbal B.O192233
347

Ganosar Gam

Kulgam S.O192231
348

Paniwah

Kulgam S.O192231
349

Sar Suna Anantnag

Kulgam S.O192231
350

Krewan Chader

Kullar B.O192401
351

Hadigam

Kulgam S.O192231
352

Khull

Khull B.O192233
353

Katrusu

Kulgam S.O192231
354

Wari Pora

Kulgam S.O192231
355

Kolinard

Brinal Lamar B.O192221
356

Baghi Khud Wani

Kulgam S.O192231
357

Iqbal Colony

Awantipora S.O192122
358

Adigam

Kulgam S.O192231
359

Bathi Pora

Kulgam S.O192231
360

Brinal Lamar

Brinal Lamar B.O192221
361

Maddipora

Katrasoo B.O192232
362

Pariwan

Pariwan B.O192231
363

Wari Pora

Kund B.O192221
364

Danow

Kulgam S.O192231
365

Aghanjipora

Awantipora S.O192122
366

Bogund

Kulgam S.O192231
367

Gojri Pora Dayani Pora

Kulgam S.O192231
368

Ch. Gund

Kulgam S.O192231
369

Drawani

M/gufan B.O192232
370

G.Gum High School

Katrasoo B.O192232
371

Sesmun

Vessu B.O192221
372

Khulora

Kulgam S.O192231
373

Locklipora

Arwani B.O192124
374

Durhama

Kulgam S.O192231
375

Khokhar Hama

Kulgam S.O192231
376

Frisal

Kulgam S.O192231
377

Shigianpora

Khigogipora B.O192232
378

Bugam

Bugam B.O192232
379

Konthchoo

Kund B.O192221
380

Moti Pora Zeban

Kulgam S.O192231
381

Halan

Nowbug B.O192202
382

Kotamarag

Kulgam S.O192231
383

Nipor

Kulgam S.O192231
384

Akhal

Akhal B.O191202
385

Madergam

Kulgam S.O192231
386

Bandpoh

M/gufan B.O192232
387

Vesbatpora

Katrasoo B.O192232
388

Path Hallan

Kaprin B.O192212
389

Nawa Pora

Kulgam S.O192231
390

Supur

Kulgam S.O192231
391

Rampora

Quimoh B.O192101
392

Shurat Jagir

Kulgam S.O192231
393

Turka Thachloo

Kulgam S.O192231
394

Manigam

Vessu B.O192221
395

Takiya

M/gufan B.O192232
396

Matipora

Noonmai B.O192232
397

Tang Marg

Kulgam S.O192231
398

Nagam

Kulgam S.O192231
399

Humpathri

D K Marg B.O192233
400

Monad Guphan

Kulgam S.O192231
401

Check Hanjan

Behibagh B.O192232
402

Behi Bagh

Kulgam S.O192231
403

Bani Mulla

Kulgam S.O192231
404

Naga Nad

Chimar B.O192233
405

Shurat

Shurat B.O192231
406

Tungdanoo

Behibagh B.O192232
407

Yaroo

Kulgam S.O192231
408

Jadi Pora Jagir

Kulgam S.O192231
409

Jabli Pora

Kulgam S.O192231
410

Khuri Bata Pora

Khuri Bata Pora B.O192233
411

Zodar

Kulgam S.O192231
412

Khul hanzipora

Nasnoor B.O192233
413

Bucharoo

Kulgam S.O192231
414

Koreal

Kulgam S.O192231
415

Mirhama

Kulgam S.O192231
416

Karel

Nasnoor B.O192233
417

Chowlgam

Kulgam S.O192231
418

Hariweth

D K Marg B.O192233
419

Gund Tokipora

Kulgam S.O192231
420

Rakh Hassain Pora

Kulgam S.O192231
421

Sarsana

Kulgam S.O192231
422

Ahmedabad

Ahmedabad B.O193303
423

Hanjan

Kulgam S.O192231
424

Manzgam

Manzgam B.O192233
425

Kokar Gund

Kulgam S.O192231
426

Wawri Pora.

Kulgam S.O192231
427

Munad Gufan Pora

M/gufan B.O192232
428

Chimar

Chimar B.O193303
429

Tangpora

Sopat B.O192221
430

Baj Brari

Kulgam S.O192231
431

Larkipora

Awantipora S.O192122
432

Akhal

Akhal B.O192231
433

Battachloo

Kulgam S.O192231
434

Ruzloo

Kund B.O192221
435

Narwani

M/gufan B.O192232
436

Sangas

Kulgam S.O192231
437

Kowado

Brinal Lamar B.O192221
438

Dard Gund

Akhal B.O192231
439

Jowbera

Awantipora S.O192122
440

Bona Devsar

Kulgam S.O192231
441

Gudar

Guddar B.O192231
442

Chaki Samad Rather

Kulgam S.O192231
443

Hangir

Noonmai B.O192232
444

Kujar

Demidulla B.O192232
445

Veesu

Vessu B.O192221
446

Khuri Bata Pora Khalsa

Kulgam S.O192231
447

Veeri BO

Veeri B.O192124
448

Gadi Hama

Kulgam S.O192231
449

Kot Brari

Kulgam S.O192231
450

Gund Chel

Ashmuji B.O192231
451

Sonigam Bala

Tarigam B.O192232
452

Chanapora

Frisal B.O192232
453

Mukand Pora

Kulgam S.O192231
454

Nagni Nad

Kaprin B.O192212
455

Laisoo

Guddar B.O192231
456

Now Pora Tuli Pora

Arrah B.O192231
457

Najwan

Akhal B.O191202
458

Mali Bug

Kulgam S.O192231
459

Benibrada

Yaripora S.O192232
460

Checki Yamrach

Yaripora S.O192232
461

Hanjipora

Kaprin B.O192212
462

Tazipora

Kulgam S.O192231
463

Brinial Lamar

Khanabal S.O192101
464

Sofi Gund Bago Gund

Kulgam S.O192231
465

Wati Gam

Kulgam S.O192231
466

Katwall Check

Vessu B.O192221
467

Tantripora

Behibagh B.O192232
468

Zazri Pora

Kulgam S.O192231
469

Tula Khan

Kulgam S.O192231
470

Nav Bug

Kulgam S.O192231
471

Nandimarg

Nasnoor B.O192233
472

Nowgam Devsar

Kulgam S.O192231
473

Checki Dessend

Yaripora S.O192232
474

Ragi Pora

Kulgam S.O192231
475

Bumbreth

Kulgam S.O192231
476

Bomthan

Kulgam S.O192231
477

Nasnoor

Nasnoor B.O192233
478

Sofipora

Kulgam S.O192231
479

Bata Pora

Khuri Bata Pora B.O192233
480

Zaban Mati Pora

Kulgam S.O192231
481

Jadi Pora Khalsa

Kulgam S.O192231
482

Jadipora Khalsa

Kulgam S.O192231
483

Laispora

Ahmedabad B.O192233
484

Adigan Dewsar

Devsar B.O192231
485

Ahmedabad

Ahmedabad B.O192233
486

Chak Pora Ban Dora

Ashmuji B.O192231
487

Lisar Pora

Kulgam S.O192231
488

Mohdpora

Kulgam S.O192231
489

Lagowpora

Chimar B.O192233
490

Dantehri

Kulgam S.O192231
491

Mengripora

Khull B.O192233
492

Hassain Pora Tavela

Kulgam S.O192231
493

Ramgarh

Kulgam S.O192231
494

Semithan.

Kulgam S.O192231
495

D.K Marg

D.K Marg B.O193303
496

Kadoorah

Kulgam S.O192231
497

Pombay

Gopalpora B.O192233
498

Kulpora

Kulgam S.O192231
499

Sherpora

Frisal B.O192232
500

Aharbal

Aharbal B.O193303
501

Batango

Kund B.O192221
502

Bamidora

Kulgam S.O192231
503

Grid station

Awantipora S.O192122
504

Areah

Arrah B.O192231
505

Bhan

Kulgam S.O192231
506

Ahmad Abad

Kulgam S.O192231
507

Noonmai

Noonmai B.O192232
508

Seh Pora Ram Pathri

Kulgam S.O192231
509

Nowgam Devsar

Vessu B.O192221
510

Gaudwana

Kulgam S.O192231
511

Padgampura

Awantipora S.O192122
512

Bonkhandi-Pora

Kulgam S.O192231
513

Hablshi

Kulgam S.O192231
514

Challan

Kulgam S.O192231
515

Katapora

Yaripora S.O192232
516

Kutbari

Khigogipora B.O192232
517

Brinal

Brinal Lamar B.O192221
518

Kounser Bal

Kulgam S.O192231
519

Gundi Chehal

Arwani B.O192124
520

Hom Shali Bug

Kulgam S.O192231
521

Lakti Pora

Kulgam S.O192231
522

H.C. Gam

H.C.Gam B.O192231
523

Tengjen

Demidulla B.O192232
524

Hatibugh

Yaripora S.O192232
525

Niyana Gund Baba Khalil

Kulgam S.O192231
526

Yahid Buroo

Kaprin B.O192212
527

Laro Jagir

Kulgam S.O192231
528

Nunmai

Kulgam S.O192231
529

Wudar

Akhal B.O191202
530

Malwan

Malwan B.O192231
531

Brazloojagir

Tarigam B.O192232
532

Chinagam

Frisal B.O192232
533

Ring Mandoo

Kaprin B.O192212
534

Tengbal

Kulgam S.O192231
535

Chowgam

Khanabal S.O192101
536

Sofi Pora

Kulgam S.O192231
537

Wazir Pora

Kulgam S.O192231
538

Chinardi

Brinal Lamar B.O192221
539

Thokerpora

M/gufan B.O192232
540

Rakh Moman Dangit Pora

Kulgam S.O192231
541

Ves Batpora

Kulgam S.O192231
542

Pombay

D K Marg B.O192233
543

Okai

Kulgam S.O192231
544

Gundbal

Katrasoo B.O192232
545

Shahoo Shachan

Kulgam S.O192231
546

Chadder

Chadder B.O192231
547

Chamb Gund

Chambgund B.O192231
548

Rimgath

Khull B.O192233
549

Tangdunoo

Kulgam S.O192231
550

Bangiward

Khuri Bata Pora B.O192233
551

Hati Pora Naidgam

Kulgam S.O192231
552

Kaladrang

Kulgam S.O192231
553

Kader

Kulgam S.O192231
554

Lakripora

Nehama B.O192233
555

Akhran

Kulgam S.O192231
556

Hallan

Manzgam B.O192233
557

Chak Rambir Pora

Kulgam S.O192231
558

Madi Pora

Arrah B.O192231
559

Mohipora

Kulgam S.O192231
560

Nai Basti

Ahmedabad B.O192233
561

Dhano Bogund

Dhane Bougund B.O192231
562

Nai Basti

Chimar B.O192233
563

Hawanad

Kulgam S.O192231
564

Sampora Derapora

Kulgam S.O192231
565

Shindoo Kulpora

Ashmuji B.O192231
566

Nowpora

Nowpora B.O192231
567

Khuri batapora

Khuri Bhatapora B.O193303
568

Kani Pora

Kulgam S.O192231
569

Rabipora

Khuri Bata Pora B.O192233
570

Lanker Pambi

Akhal B.O192231

Total Records: 570

Please provide your feedback/comments

Indian Postal department use Postal Index Number(PIN) or Pincode for post office numbering. Find out list of PIN codes for Kulgam, Ananthnag, Jammu & Kashmir. PIN code is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in Kulgam, Ananthnag, Jammu & Kashmir.

Facebook fans

-

Last updated on: May, 19 2022

Disclaimer: We have tried to collect and display the most accurate and latest information from India Postal offices and pincodes. There might be some incorrect data. Please do let us know regarding the same at getpincodes[at]gmail.com. This data has been sourced from India Post